Geachte Morganeer,

Bij deze wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de MSCCH.

De vergadering wordt gehouden op zondag 21 maart 2021.

Door de corona perikelen zal deze vergadering niet gehouden worden op de gebruikelijke wijze maar door het inschakelen van internet, met behulp van het programma ” Microsoft teams “, is dit een goed alternatief.

Dit vraagt een andere aanpak en u wordt gevraagd zich aan te melden voor de digitale versie van de A.L.V. via onderstaand contactformulier.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers een duidelijk stappenplan om op deze manier te vergaderen en tevens de relevante stukken voor de vergadering.

Het programma voor de A.L.V. ziet er als volgt uit:

Vanaf 13.00 uur: Start en voorbereidingen van de deelnemers voor het oplossen van eventuele vraagstukken bij het inloggen / aanmelden.

Vanaf 14.00 uur

      Agenda:

 1.  Opening door onze voorzitter Ad Vermeij.
 2.  Richtlijnen voor de “Team meeting” tijdens het A.L.V. – overleg.
 3.  Vaststellen en agenda en binnengekomen vragen en/of verzoeken van MSCCH-leden.
 4.  Notulen van de vergadering van november 2019 (reeds in uw bezit).
 5.  Voorgenomen bestuursbesluit lidmaatschap Fehac.
 6.  Jaarverslag secretaris.
 7.  Financiën: jaarrekening 2019/2020 plus begroting 2020/2021.
 8.  Verslag kascontrolecommissie en voordracht door bestuur tot benoeming van Hans Klijberg als  reserve lid kascontrolecommissie
 9.  Lustrumcommissie 2022, de laatste update.
 10.  Jubileumboek 2022, samenvatting 50-jaar MSCCH.
 11.  Uitreiking veteran pins.
 12.  Verkiezing bestuursleden.
 13.  Aftredend en niet herkiesbaar: Ewald Rutten
 14.  Aftredend en niet herkiesbaar: Ton Kuiper
 15.  Aftredend en herkiesbaar:          Ad Vermeij
 16.  Aftredend en herkiesbaar:          Rein Nonnekes
 17.  Voordracht: Ruut Bianchi, als aanvulling aan het bestuur (zie cv).
 18.  Voordracht: Harry Eppink, als penningmeester (zie cv).
 19.  Voordracht: Bert Roosenbrand, als aanvulling aan het bestuur (zie cv).
 20.  Rondvraag
 21.  Sluiting

Wij hopen op een positieve opkomst ondanks de corona perikelen.

Met vriendelijke groet,

Wim Rutten, secretaris MSCCH

Telefoon: 0418 – 514 241

E-mail   : wjamruttenj@kpnplanet.nl

Via het onderstaand contactformulier kunt u zich aanmelden.

Op het bijgaand contactformulier kunt u aangeven of deelneemt aan de A.L.V.

Contactformulier A.L.V. MSCCH