STATUTEN

van de Morgan Sports Car Club Holland (MSCCH)

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 1. De vereniging is genaamd: Morgan Sports Car Club Holland.
 2. De afgekorte naam van de vereniging is: Mscch.
 3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Arnhem.

DUUR

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

DOEL

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel:

 1. het stimuleren, ondersteunen en coördineren van evenementen op autogebied, zowel intern in de club als in samenwerking met andere clubs, al dan niet met een wedstrijdoogmerk;
 2. het organiseren van club- of regionale bijeenkomsten en het onderhouden van contacten met derden;
 3. het uitwisselen van technische ervaringen en tips;
 4. het bevorderen van de instandhouding van alle types Morgan in het algemeen;
 5. het zich bezig houden met zaken van algemeen Morgan-belang door middel van andere wettige middelen aan dit doel bevorderlijk, alles in de ruimste zin des woords.

LEDEN, ERELEDEN en SYMPATHISANTEN

Artikel 4

 1. De vereniging bestaat uit leden, ereleden en sympathisanten.
 2. Zowel natuurlijke als rechtspersonen die Morgan-eigenaar zijn en zij die kunnen aantonen een Morgan in bestelling te hebben, kunnen lid worden van de vereniging.
 3. Sympathisant is een ieder die aan de activiteiten van de vereniging wil deelnemen maar die niet aan de eisen van het lidmaatschap voldoet.
 4. Hetgeen in deze statuten is gesteld over lidmaatschap en leden, geldt eveneens voor sympathisanten, tenzij dit nadrukkelijk is uitgesloten.
 5. Een natuurlijke persoon die lid of sympathisant wenst te worden dient zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur, onder opgaaf van naam, voornamen, adres en geboortedatum. Een rechtspersoon die lid wenst te worden dient zich -vertegenwoordigd door haar bestuur – schriftelijk aan te melden bij het bestuur van de vereniging onder bijvoeging van een recent uittreksel van haar inschrijving in het handelsregister en de doorlopende tekst van haar geldende statuten.
 6. Het bestuur dient binnen één maand na ontvangst van de aanmelding schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid of sympathisant is toegelaten.
 7. Vindt geen toelating plaats, dan dient bij de mededeling daarvan de reden/redenen op grond waarvan dit is geweigerd te worden medegedeeld.
 8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.
 9. Ereleden kunnen zijn die leden, die als gevolg van bijzondere verdiensten voor de vereniging als op voorstel van het bestuur op de jaarlijkse algemene vergadering als zodanig worden benoemd.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap en het zijn van sympathisant eindigt:
 2. door de dood van het lid-natuurlijke persoon;
 3. door ontbinding van het lid-rechtspersoon;
 4. door opzegging door het lid;
 5. door opzegging door de vereniging;
 6. door ontzetting.
 7. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 8. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten vier weken voor het einde van het boekjaar.
 9. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 11. Van een ontzetting als in lid 5 bedoeld, wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 12. Het bestuur kan tot opzegging en de algemene vergadering kan tot ontzetting als hiervoor bedoeld niet besluiten dan nadat het betrokken lid tevoren schriftelijk van het voornemen tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld en de gelegenheid heeft gehad door het bestuur in persoon te worden gehoord.
 13. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2, of 3 van het ledenblad, indien de vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

GELDMIDDELEN

Artikel 6

 1. De leden en de sympathisanten zijn jaarlijks een contributie verschuldigd die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur is vastgesteld. De contributie dient te worden voldaan in het eerste kwartaal van het clubjaar.
 2. Bij toetreding van een lid of een sympathisant na het eerste kwartaal van het boekjaar, is voor dat jaar door het betreffende lid, dan wel door de betreffende sympathisant, de helft van de contributie verschuldigd.
 3. Wanneer het lidmaatschap van een lid of de aansluiting bij de vereniging als sympathisant in de loop van het boekjaar eindigt blijft het betreffende lid/de betreffende sympathisant desalniettemin de contributie betreffende dat jaar volledig verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie.
 4. Behoudens de hiervoor bedoelde contributies, bestaan de geldmiddelen van de vereniging uit:
 5. bijdragen van donateurs;
 6. subsidies;
 7. erfstellingen, legaten en schenkingen;
 8. alle andere wettige middelen.

BESTUUR

Artikel 7

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

Tot bestuursleden kunnen worden benoemd natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging als ook natuurlijke personen die bestuurder zijn van een rechtspersoon die lid is van de vereniging. Sympathisanten kunnen niet tot bestuurderslid worden benoemd.

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

 1. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar en zijn één keer herkiesbaar.
 2. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur verdeelt onderling haar werkzaamheden en kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester. Het kan voor elk hunner een plaatsvervanger benoemen. Eén persoon kan plaatsvervanger van meerdere functionarissen zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde delen van haar taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 4. Elk jaar treedt een derde van de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat geen aftreden plaats vindt zolang in een functie niet is voorzien. De aftredende/aftredenden is/zijn terstond herkiesbaar, voorzover herverkiezing mogelijk is overeenkomstig het bepaalde in lid 2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. De schorsing kan, ook na verlenging, niet langer dan drie maanden duren.
 6. Indien het bestuur beneden het vastgestelde aantal daalt, blijft het nog in functie zijnde bestuur niettemin bevoegd.

Artikel 8.

 1. Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit een door het bestuur op te maken voordracht.
 2. De voordracht wordt tenminste veertien dagen vóór de algemene vergadering op een door het bestuur te bepalen wijze aan de leden bekend gemaakt.
 3. Tegenkandidaten kunnen uitsluitend worden gesteld bij schriftelijke opgave, die tenminste zeven dagen voor de vergadering bij het secretariaat moet zijn ingediend, getekend door drie leden en voorzien van een bereidverklaring van de desbetreffende tegenkandidaat of kandidaten. Bestuursleden die zich blijkens de convocatie als herkiesbaar hebben aangemeld, worden uit dezer hoofde als kandidaat aangemerkt.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 5. overlijden van het bestuurslid;
 6. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

ingeval een bestuurder van een rechtspersoon die lid is van de vereniging, bestuurslid is van de vereniging, eindigt diens bestuurslidmaatschap bij het einde van het lidmaatschap van die rechtspersoon;

 1. doordat het lid schriftelijk bedankt voor het bestuurslidmaatschap;
 2. tussentijds aftreden als gevolg van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, voor welk besluit een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen is vereist.

BEVOEGDHEDEN

Artikel 9

 1. Het bestuur bepaalt met inachtneming van het hierna bepaalde het beleid en het heeft alle bevoegdheden die in de statuten niet aan anderen zijn toegekend.
 2. De algemene vergadering kan besluiten nemen die door het bestuur dienen te worden uitgevoerd.
 3. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door een of meer commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 3. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van het in rechten incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte gedingen;
 4. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen en compromissen;
 5. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen;
 6. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van gelden bij de bankier der vereniging binnen de grenzen van het met goedkeuring vastgestelde krediet;
 7. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
 8. in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp of de waarde een bij het huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

 1. Onverminderd het in de laatste zin van artikel 9 lid 4 bepaalde, wordt de vereniging vertegenwoordigd door:
 2. het bestuur; of
 3. door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk; of
 4. door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk; of
 5. bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester, door hun plaatsvervanger(s), mits deze functies op dat moment niet zijn verenigd in één persoon.
 6. Voor het beschikken over saldi bij banken en girodiensten en voor het geven van kwijting voor ontvangen gelden, is de handtekening van de penningmeester of degene die hiertoe door het bestuur is gemachtigd, voldoende, indien het bedrag het in het huishoudelijk reglement daartoe vastgestelde bedrag niet te boven gaat.

VERENIGINGSJAAR

Artikel 11

Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

VERGADERINGEN

Artikel 12

 1. De jaarlijkse algemene vergadering, hierna ook te noemen: de jaarvergadering, heeft plaats binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. In deze vergadering wordt voorzien in vacatures die ontstaan in het bestuur door het (periodiek) aftreden van leden van het bestuur en worden de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld, evenals de begroting voor het lopende verenigingsjaar.
 2. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
 3. het jaarverslag van het bestuur omtrent de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar;
 4. de balans per het einde van het afgelopen verenigingsjaar en de staat van baten en lasten over dat jaar, met een toelichting;
 5. verslag van de kascommissie;
 6. goedkeuring van de balans per het einde van het afgelopen verenigingsjaar en de staat van baten en lasten over dat jaar met bijbehorende toelichting(en);
 7. decharge van de bestuursleden voor het door hen over het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur;
 8. benoeming van de leden van de kascommissie;
 9. vaststelling van de begroting voor het lopende jaar;
 10. voorziening in eventuele vacatures;
 11. een door een lid of door een sympathisant tenminste vier weken voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend voorstel.

Artikel 13

 1. Behalve de in artikel 12 vermelde jaarvergadering, die wordt geconvoceerd door of namens het bestuur, worden algemene vergaderingen gehouden:
 2. indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt;
 3. indien ten minste een/tiende gedeelte van het aantal leden en sympathisanten van de vereniging, of, zo dit minder is, tien stemgerechtigde leden dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoeken;
 4. Indien het bestuur aan het lid 1 sub b bedoelde verzoek geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de vergadering binnen dertig dagen na het verzoek van de leden gehouden kan worden, kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.

Artikel 14

 1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het ledenregister (eventueel door mededeling in een van de vereniging uitgaand orgaan). Indien het lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken, de dag van de oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
 4. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande, dat voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
 5. De notulen van de algemene vergaderingen worden gehouden door de secretaris van het bestuur of, bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, of, voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid, door een door de voorzitter der vergadering aan te wijzen aanwezige.
 6. Ieder lid, alsmede ieder erelid heeft één stem. Sympathisanten hebben geen stemrecht.
 7. Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen vertegenwoordigen. Sympathisanten en bestuursleden kunnen zich niet door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. Sympathisanten en bestuursleden kunnen niet als gevolmachtigde fungeren. Geen stemgerechtigd lid kan meer dan vijf andere stemgerechtigde leden als gevolmachtigde vertegenwoordigen.

Artikel 15

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk acht/achten, met dien verstande dat elk verenigingsjaar voor één maart een vergadering moet worden gehouden, waarin de jaarrekening betreffende het afgelopen verenigingsjaar en het jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde komen en de begroting voor het lopende jaar.
 2. Hetgeen in artikel 14 leden 1 tot en met 6 is bepaald voor de algemene vergaderingen geldt ook voor de bestuursvergaderingen met dien verstande, dat de termijn van oproeping in plaats van vier weken vier dagen is.
 3. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem.
 4. Het bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen ook al is niet voldaan aan het hiervoor in lid 2 bepaalde, indien alle bestuursleden aanwezig zijn en niemand zich verzet.
 5. Besluitvorming door het bestuur kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van het bestuur zich schriftelijk, waarin telefax en e-mail is begrepen, voor het voorstel hebben uitgesproken.
 6. Buiten vergadering genomen besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Artikel 16

 1. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen en die van het bestuur met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
 3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de vereiste meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Hij die alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Indien, en voor zover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen op zich verenigen, niet vast mocht staan welke personen voor herstemming in aanmerking komen, zal bij een stemming tussen hen die eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking komt of komen.

Indien en voor zover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat gelijk aantal stemmen is uitgebracht, het lot beslissen.

 1. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 17

 1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één februari de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting(en) over het afgelopen boekjaar op te stellen en aan alle bestuursleden een afschrift daarvan toe te zenden.
 2. De door de penningmeester opgestelde balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar met de bijbehorende toelichting(en) dienen op een voor één maart te houden (jaar)vergadering van het bestuur te worden behandeld en te worden vastgesteld; de door het bestuur vastgestelde balans en staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar met de bijbehorende toelichtingen, dienen vervolgens door alle bestuurders te worden ondertekend; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Het bestuur legt de opgemaakte balans en staat van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen vervolgens ter goedkeuring over aan de algemene vergadering.
 4. De in lid 2 en 3 bedoelde stukken dienen te worden gecontroleerd door een telkenjare voor het volgende jaar door de algemene vergadering uit de leden te benoemen commissie van twee personen. De jaarrekening dient na deze controle te worden behandeld en te worden goedgekeurd door de algemene vergadering in de voor één april te houden jaarvergadering. In deze vergadering dient de vorenbedoelde commissie verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Wijkt de door de algemene vergadering goedgekeurde balans en/of staat van baten en lasten en/of (een van) de bijbehorende toelichting(en) af van de betreffende door het bestuur opgemaakte stukken, dan dient de penningmeester binnen een week na de goedkeuring van de betreffende stukken door de algemene vergadering een afschrift van de gewijzigde goedgekeurde stukken te zenden aan alle bestuursleden.

 1. Goedkeuring van de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting(en) door de algemene vergadering, zonder voorbehoud, strekt tot decharge aan de bestuursleden voor het door hen over het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur; deze decharge geldt voorzover van het gevoerde beleid blijkt uit het aan de algemene vergadering uitgebrachte jaarverslag en uit de goedgekeurde balans en staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting(en), een en ander behoudens, later blijkende, in bedoelde stukken vermelde onjuistheden.

BEGROTING

Artikel 17 A

 1. De penningmeester is gehouden jaarlijks voor één februari een begroting voor het lopende verenigingsjaar op te stellen en aan ieder der leden van het bestuur een afschrift van het ontwerp toe te zenden.
 2. De ontwerpbegroting dient voor één maart door het bestuur te worden behandeld en in ontwerp te worden vastgesteld.
 3. In de voor één april te houden jaarvergadering dient de algemene vergadering de door het bestuur vastgestelde ontwerpbegroting te behandelen en deze – na eventuele aanpassing – vast te stellen.
 4. Wijkt de vastgestelde begroting af van de vastgestelde ontwerpbegroting, dan dient de penningmeester binnen een week na de gehouden jaarvergadering een afschrift van de vastgestelde begroting aan alle bestuursleden toe te zenden.

JAARVERSLAG

Artikel 18

 1. De secretaris is gehouden jaarlijks voor één februari een jaarverslag op te stellen, waarin aan de algemene vergadering verslag wordt uitgebracht over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.
 2. Het jaarverslag dient op een voor één maart te houden (jaar)vergadering van het bestuur te worden behandeld en te worden vastgesteld. Het vastgestelde jaarverslag dient door alle bestuurders te worden ondertekend; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 19

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
 2. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van het huishoudelijk reglement is het bepaalde in artikel 20 leden 1,2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

WIJZIGING STATUTEN,

Artikel 20

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Bij de oproeping tot een algemene vergadering waarin zal worden besloten tot statutenwijziging dient de tekst van de voorgestelde wijziging te worden vermeld.

 1. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 2. Een statutenwijziging mag niet tot gevolg hebben, dat de leden aansprakelijk worden gesteld voor de verbintenissen van de vereniging en/of dat de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging worden verzwaard.
 3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING en vereffening

Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
 2. Is in een vergadering waarin een voorstel tot ontbinding van de vereniging zal worden genomen het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen negentig dagen, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste een tweede vergadering gehouden, waarin een besluit tot ontbinding van de vereniging kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met de in lid 1 bedoelde meerderheid van stemmen.
 3. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het eventueel aanwezig batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

De algemene vergadering wijst bij haar in het vorige lid bedoelde besluit tevens de bewaarder aan die de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moet bewaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan.

 1. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
 2. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 1. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.
 2. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

Slotbepaling

Artikel 22

In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement is voorzien, beslist het bestuur.

 

De (wijzigingen van de) Statuten werden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de MSCCH op 8 november 2015.

De akte werd notarieel verleden te Stadskanaal op 5 oktober 2016.