HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de Morgan Sports Car Club Holland (MSCCH)

 

Lidmaatschap/sympathisantschap

Artikel 1

Na ontvangst van een schriftelijke aanmelding als lid dan wel sympathisant, wordt overeenkomstig artikel 3 van de statuten, het lidmaatschap/sympathisantschap, na akkoordbevinding door het bestuur aan het nieuwe lid / de nieuwe sympathisant bevestigd, onder gelijke toezending van een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige ten tijde van de aanmelding geldige reglementen. Het bestuur is bevoegd de toelating tot het lidmaatschap / sympathisantschap onder vermelding van redenen te weigeren. Opzeggen van het lidmaatschap bij niet voldoen van contributieschuld kan pas geschieden nadat hiervoor twee schriftelijke aanmaningen zijn verzonden, met een tussenruimte van steeds drie weken.

Indien een lid/sympathisant zich, op welke wijze dan ook, benadeeld voelt door een medelid/sympathisant kan hij/zij hierover schriftelijk beklag doen bij het bestuur. Het bestuur is verplicht hierover schriftelijk uitspraak te doen, eventueel nadat zij een hiervoor in het leven geroepen werkgroep na onderzoek heeft gehoord, evenals de klager en de beklaagde; dit alles binnen een redelijk tijdsbestek. Opzegging van het lidmaatschap/sympathisantschap moet tenminste vier weken voor het einde van de lopende jaar per aangetekend schrijven in het bezit zijn van de secretaris van de club.

Contributies en donateurbijdragen

Artikel 2

De bedragen van contributies voor leden en sympathisanten  worden bij wijziging ieder jaar op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Zij dienen te worden voldaan in het eerste kwartaal van het clubjaar. Bij toetreding van een lid/sympathisant na mei is voor dat jaar de helft van de contributie verschuldigd. Bij uittreding in de loop van het jaar bestaat geen recht op restitutie.

Bestuur

Artikel 3

de voorzitter

 • hij leidt de vergaderingen en bijeenkomsten
 • ziet toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd
 • bepaalt datum en plaats van de vergaderingen

de secretaris

 • is belast met alle correspondentie, voor zover deze niet uitdrukkelijk aan een ander bestuurslid is opgedragen
 • draagt zorg voor het convoceren van vergaderingen en bijeenkomsten
 • houdt kopie van verzonden brieven
 • notuleert de vergaderingen, legt de notulen van de vorige vergadering op de daaropvolgende ter goedkeuring voor en bewaart de goedgekeurde notulen

de penningmeester

 • beheert de gelden van de vereniging
 • is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarlijkse begroting, ter goedkeuring van de leden houdt regelmatig boek van alle inkomsten en uitgaven en legt aan het einde van het jaar rekening en verantwoording af
 • maakt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar en ontwerpt het jaarverslag

Cluborgaan

Artikel 4

De club geeft een clubblad uit. De naam hiervan is FataMorgana. Het blad verschijnt vier maal per jaar, telkens aan het einde van een kalenderkwartaal.

Commissies

Artikel 5

 1. Commissies als bedoeld in artikel 9 lid 3 van de statuten bepalen zelf hun interne taakverdeling. Zij wijzen een secretaris aan die geregeld aan het bestuur verslag uitbrengt over de voortgang in de opgedragen taken.

2.De huidige commissies zijn:

redactie FataMorgana

De redactie zorgt er voor dat aan het eind van elk kalenderkwartaal het clubblad verschijnt. De redactie heeft haar eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de inhoud van het blad. Eén van de bestuursleden neemt plaats in de redactie met als doel de communicatie tussen bestuur en redactie te bevorderen.

– buitenlandcommissie

Deze commissie zal contacten met buitenlandse zusterclubs en instanties, die de doelstelling van de vereniging mede uitdragen onderhouden. De commissie zal, indien daartoe aanleiding bestaat, regelmatig de redactie van de FataMorgana over haar bevindingen informeren.

– evenementencommissie

Deze commissie heeft als doel het coördineren van de jaarlijkse evenementen, welke door leden/sympathisanten worden georganiseerd. Zij stelt zich tot taak het begeleiden en stimuleren van de leden/sympathisanten om evenementen te verzorgen.

 

Regio’s.

Artikel6.

 1. Regio’s zijn groeperingen van leden/sympathisanten, welke regelmatig bijeenkomen, waarbij het vrijblijvende karakter belangrijk is. Het lokale/regioaspect staat voorop, doch alle leden/sympathisanten zijn welkom.
 2. Door de regio’s wordt uit hun midden een lid aangewezen die als vertegenwoordiger namens de regio die hem/haar heeft aangewezen als regioambassadeur zitting heeft in het Mogaplatform.

 

Bevoegdheid en vertegenwoordiging.

Artikel 7.

Het bedrag van het onderwerp of de waarde bedoeld in artikel 9 lid 5 sub g en in artikel 10 lid 2 van de Statuten, wordt bepaald op € 6000,00.

 

Mogaplatform.

Artikel8.

Dit is het overlegorgaan waarin de secretarissen van de commissies en de regio-ambassadeurs periodiek (minimaal 2 keer per jaar) overleg hebben met het bestuur en in welk overleg zij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur kunnen uitbrengen.

 

Voorstellen

Artikel 9

Ieder lid/sympathisant heeft het recht tot het doen van voorstellen ter behandeling door de ledenvergadering.

Het bestuur is echter alleen dan verplicht zulk een voorstel in behandeling te nemen indien het voorstel tenminste vier weken voor de vergadering schriftelijk (per post of E-mail) bij de secretaris is ingediend.

 

Verkiezingen

Artikel 10

Voor verkiezingen van leden van het bestuur en de kascontrolecommissie, doet het zittend bestuur een voordracht aan de ledenvergadering. Tegenkandidaten kunnen uitsluitend worden gesteld bij schriftelijke opgave, die tenminste zeven dagen voor de vergadering bij het secretariaat moet zijn ingediend, getekend door drie leden en voorzien van een bereidverklaring, van de desbetreffende tegenkandidaat of -kandidaten. Bestuursleden die zich blijkens de convocatie als herkiesbaar hebben aangemeld, worden uit dezer hoofde als kandidaat aangemerkt.

 

Kascontrolecommissie

Artikel 11

De jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemt een kascommissie bestaande uit twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie controleert de rekening en verantwoording van de penningmeester zo vaak zij dit wenselijk acht, doch tenminste een maal per jaar en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering. Elk jaar treedt een lid der commissie af, volgens een door haar gemaakt rooster en is niet terstond herkiesbaar. De penningmeester is verplicht tot volledige medewerking aan de controle door deze commissie. Het financieel jaarverslag wordt in het eerste kwar­taal van het volgend clubjaar door de secretaris aan ieder lid/sympathisant toegezonden, dan wel in het cluborgaan gepubliceerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 12

Bestuursbesluiten mogen onder geen beding in strijd zijn met het huishoudelijk reglement.

Behandeling binnengekomen stukken

Artikel 13

Het bestuur is verplicht vier weken voor de ledenvergadering bij de secretaris binnengekomen stukken betreffende de ledenvergadering, op deze ledenvergadering te behandelen.

Onvoorziene gevallen

Artikel 14

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, of bij enig geschil omtrent de toepassing ervan, beslist in spoedeisende gevallen het bestuur, in andere gevallen de algemene ledenvergadering. Dit met dien verstande dat de algemene ledenvergadering alsnog de mogelijkheid heeft tot vernietiging of wijziging van de spoedeisende beslissingen van het bestuur indien daartoe bericht is binnengekomen op de in artikel 13 omschreven wijze.